Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Akty prawne

I. Pomoc społeczna

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,  
 4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
 7. Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" (Monitor Polski z 2018 r. poz. 1007)
 8. Ustawa  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej
 11. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019  r. w sprawie sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny
 14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 


II. Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia rodzinne

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r . o świadczeniach rodzinnych
 2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
 5. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
 7. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Monitor Polski poz.766)
 8. Kodeks postępowania administracyjnego
 9. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Monitor Polski poz. 721)
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.09.2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo - finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego
 5. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczłtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Monitor Polski poz.721)
 6. Kodeks postępowania administracyjnego
 7. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.07.2019 roku w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczłtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osoiąganych przez osoby fizyczne (Monitor Polski poz.724)

III. Dodatki mieszkaniowe

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 
IV. Niepełnosprawni

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r.w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego


 V. Świadczenie wychowawcze

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

VI. Stypednia i zasiłki szkolne

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

VII. Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

 1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

VIII. Program "Dobry Start"

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Janina Komorowska

Data wytworzenia:
16 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Bożena Kosakowska

Data publikacji:
16 maj 2021, godz. 12:08

Osoba aktualizująca informacje

Anna Bożena Kosakowska

Data aktualizacji:
19 sie 2021, godz. 20:27