Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Do zadań własnych gminy należy:

 1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
 2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
 3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
  • zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
  • organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
  • prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
 4. finansowanie:
  • podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
  • kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające;
 5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
 6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 7. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny oraz rządowego programu (np. do 2020r. „Dobry start”). Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę.

W terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt/burmistrz składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. Rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby z zakresu wspierania rodziny, uchwala gminny program wspierania rodziny.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Janina Komorowska

Data wytworzenia:
09 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Bożena Kosakowska

Data publikacji:
09 cze 2022, godz. 09:58

Osoba aktualizująca informacje

Anna Bożena Kosakowska

Data aktualizacji:
09 cze 2022, godz. 09:58