Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Świadczenie dobry start

Informacje ogólne dla klienta:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)  Rząd ustanowił program "Dobry start", na podstawie którego rodziny otrzymują 300,00 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochód.

Szkoła - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku, na rozpoczynający się rok szkolny rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu, rodzinie zastępczej, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, osobom uczącym się.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
  • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • ukończenie 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca sie kończy 24 rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku gdy dziecko bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, świadczenie "Dobry Start" przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" wymaga wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informacje o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczt elektronicznej we wniosku.

Wnioski w sprawie ustalena prawa do świadczenia "Dobry Start" są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje:

  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (zarówno w szkole podstawowej, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego),
  • jeżeli osoba ucząca się lub dziecko zostały umieszczone w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, domu pomocy społecznej, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  • w przypadku gdy dziecko przebywa pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, świadczenie "Dobry Start"  ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia,
  • w przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia "Dobry Start", świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka, czy opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad tym dzieckiem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Janina Komorowska

Data wytworzenia:
16 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Bożena Kosakowska

Data publikacji:
16 maj 2021, godz. 11:36

Osoba aktualizująca informacje

Anna Bożena Kosakowska

Data aktualizacji:
19 sie 2021, godz. 20:31