Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podstawa prawna :

 1. Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - (tekst jednolity (Dz.U. z 2020r., poz. 808 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1467).
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej z dnia 28.09.2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r., poz.1812).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.03.2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. z  2011 r., Nr 73, poz. 395).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów:

 1. od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna;
 2. do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo;
 3. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł;
 4. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
  Od okresu świadczeniowego 2020/2021, w przypadku przekroczenia dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie niższa niż 100 zł., świadczenie nie przysługuje. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 2. zawarła związek małżeński.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

1. W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku:

 • otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
 • przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

 • umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.

 2.  Po otrzymaniu ww. wniosku organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art.  28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

3. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

 • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30 - dniowego terminu na wykonanie tego zobowiązania.
 • informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

4. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

 • złożenia oświadczenia majątkowego,
 • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
 • bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji  odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

5. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonej alimentów.

6. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

 • składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz
 • po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

7. Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego gdy:

 • ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich  6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub
 • nastąpi utrata statusy dłużnika alimentacyjnego.

8. Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biur informacji gospodarczych informację o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułu:

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

  W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Janina Komorowska

Data wytworzenia:
16 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Bożena Kosakowska

Data publikacji:
16 maj 2021, godz. 11:44

Osoba aktualizująca informacje

Anna Bożena Kosakowska

Data aktualizacji:
19 sie 2021, godz. 20:30